Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Toi­mi­tus­johtaja CEO

Tero Huo­vinen

Puhelin

+358 40 7726 742 

Email

tero@​thenergy.​fi

Lin­kedIn

Muutama sana yrittäjästä THenergyn taustalla

Moikka! Täällä Tero (Tepe) Kristian Huovinen. 

Olen kotoisin Kot­kasta ja ylpeä siitä. Työ­läis­per­heestä kotoisin mutta viimein yrit­täjän kipinän löy­tä­neenä. Opis­kelut tuo­tan­to­ta­louden puo­lella olen suo­rit­tanut XAMK ammat­ti­kor­kea­kou­lussa sekä osaa­mista täy­den­tänyt mat­kalla mm. Lau­reassa ja  HAMK:ssa. Tek­niset, kau­pal­liset ja ylei­sesti kehit­tä­miseen liit­tyvät asiat ovat aina olleet lähellä sydäntäni. Näitä asioita olen päässyt toteut­tamaan matkan var­rella opis­kel­lessani sekä pal­vel­lessani omia orga­ni­saa­tioita ja asiak­kaita. Saan aut­ta­mi­sesta energiaa.

Asia­kas­koh­taa­miset, lii­ke­toi­minnan kas­vat­ta­minen ja ongelmien rat­kaisut teleo­pe­raat­to­reiden, IT-talon ja mobii­lie­lekt­ro­niikan glo­baalin pal­ve­lu­yri­tyksen pal­ve­luk­sessa ovat antaneet näkö­kulmia niin B2B- kuin B2C-puo­lel­lekin. Lisä-arvon tuot­ta­minen onkin mie­lessä jokaisena päivänä ihmisiä, asiak­kaita ja orga­ni­saa­tioita palvellessa.

Kysynnän drai­vaa­minen ja pureu­tu­minen brändien sie­lu­ne­lämään puhut­te­levat sisäistä ääntäni, joten näiden parissa on imua olla mukana vie­mässä asioita eteenpäin. Asia­kas­ko­kemus ja kestävä kehitys – sekä roh­kealla herk­kyy­dellä sanoen, hei­kompien aut­ta­minen tuovat vielä eri­tyistä lisä­maus­tetta tähän villin bis­nes­maa­ilman menoon. Arvostan rei­luutta ja suoraa puhetta, ana­ly­tiikkaa pidän mukana päi­vittäin jotta oikeiden pää­tösten teke­minen olisi toden­nä­köi­sempää. Kiva kun löysit tänne, verkostoidutaan ! 

Soita 000 000 0000