Otathan yhteyttä, jos tarvitset osaamista ja energiaa yrityksesi matkalle kohti menestystä

Toi­mi­tus­johtaja CEO

Tero Huo­vinen

Puhelin

+358 40 7726 742 

Email

tero@​thenergy.​fi

Lin­kedIn

Muutama sana yrittäjästä THenergyn taustalla

Terve, nimeni on Tero (Tepe) Kristian Huovinen.

Olen kotoisin Kot­kasta, jossa olen myös tuo­tan­to­ta­louden opintoja suo­rit­tanut. Tek­niset, kau­pal­liset ja ylei­sesti kehit­tä­miseen liit­tyvät asiat ovat aina olleet lähellä sydäntäni. Näitä asioita olen päässyt toteut­tamaan matkan var­rella opis­kel­lessani sekä pal­vel­lessani omia orga­ni­saa­tioitani ja asiakkaitani.

Asia­kas­koh­taa­miset, lii­ke­toi­minnan kas­vat­ta­minen ja ongelmien rat­kaisut teleo­pe­raat­to­reiden, IT-talon ja mobii­lie­lekt­ro­niikan glo­baalin pal­ve­lu­yri­tyksen pal­ve­luk­sessa ovat antaneet näkö­kulmia niin B2B- kuin B2C-puolellekin.

Kysynnän drai­vaa­minen ja pureu­tu­minen brändien sie­lu­ne­lämään puhut­te­levat sisäistä ääntäni, joten näiden parissa on imua olla mukana vie­mässä asioita eteenpäin. Asia­kas­ko­kemus ja kestävä kehitys – sekä roh­kealla herk­kyy­dellä sanoen, hei­kompien aut­ta­minen – tuovat vielä eri­tyistä lisä­maus­tetta tähän villin bis­nes­maa­ilman menoon.